Promocja już się zakończyła

Pobierz nagrodę

Masz już swój kod promocyjny? No to do dzieła!

Musisz śpiewać? (97 MB)

Zwykłe zakupy. Niezwykła radość.

Dzięki bezpieczeństwu, łatwości i niezawodności transakcji online
Allegro jest obecnie jedną z dynamiczniej rozwijających się
firm technologicznych w kraju, i jednocześnie największą platformą
handlu elektronicznego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce
ponad 800 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów,
sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego.
Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych
o łącznej powierzchni ponad 230.000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

Carrefour Polska jest częścią Grupy Carrefour, która posiada 12 300 sklepów w 35 krajach.
Grupa Carrefour jest siecią multilokalną, multiformatową i multikanałową,
obsługującą codziennie 13 milionów klientów na całym świecie.
Polityka biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour
opiera się na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa,
ochrona bioróżnorodności oraz wsparcie dla partnerów firmy.
Wszyscy pracownicy Carrefour Polska przyczyniają się do realizacji tej polityki
poprzez programy: STOP Marnotrawstwu, Z miłości do Zdrowia oraz Różnorodność.

Lista sklepów biorących udział w Promocji

Claire’s jest wiodącą światową marką oferującą modną biżuterię
i dodatki skierowane głównie dla dzieci i młodych kobiet.
Claire’s jest sklepem pełnego wyboru dla dziewcząt z całego świata.
Oferujemy szeroką gamę innowacyjnych produktów w przystępnych cenach.

Lista sklepów biorących udział w Promocji

Empik to największa i najlepiej rozpoznawalna sieć dystrybucji dóbr kultury, wiedzy i rozrywki na polskim rynku.
W ponad 230 salonach Empiku oferuje unikalny mix produktów: książki, płyty z muzyką, filmy, gry multimedialne,
czasopisma, artykuły artystyczno-kreatywne i papiernicze, zabawki edukacyjne, gry planszowe,
a także bilety na różnorodne wydarzenia.
To również miejsce spotkań z artystami.

Jak odczytać kod?

Twój unikalny kod znajduje się w górnej części wydruku przy haśle "Kod zasilenia"

Lista sklepów biorących udział w Promocji

Warunki uczestnictwa w Promocji „Trolle z Visa”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. § 1. Organizator Promocji

  1. Organizatorem promocji „Trolle z Visa” (dalej: „Promocja”) jest spółka Visa Europe Services, Inc. (dalej „Organizator”). Visa Europe Services, Inc. jest spółką zarejestrowaną w stanie Delaware (Stany Zjednoczone), działającą za pośrednictwem swojego podmiotu w Zjednoczonym Królestwie (numer podmiotu BR007632), którego siedziba znajduje się pod adresem 1 Sheldon Square, London W2 6TT.
  2. Przystępując do Promocji, co następuje z chwilą odebrania Nagrody zgodnie z § 6 ust. 1 c) poniżej, Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków uczestnictwa w promocji oraz uznaje je za wiążące (dalej: „Warunki”).
 2. § 2. Obszar obowiązywania Promocji

  Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. § 3. Okres obowiązywania Promocji

  1. Promocją objęte są Kody Promocyjne uzyskane w wyniku wykonania Transakcji Kwalifikującej dokonanej przez Uczestników w trybie określonym w § 6 ust. 1 a) niniejszych Warunków w okresie od dnia 14 listopada 2016 r. do dnia 19 grudnia 2016 r. („Okres Promocji”) w celu otrzymania Kodu Promocyjnego.
  2. Kod Promocyjny otrzymany przez Uczestnika w sposób określony w § 6 ust. 1.b) może być użyty zgodnie z § 6 ust. 1 c) niniejszych Warunków nie później niż do północy dnia 2 stycznia 2017 roku („Okres Końcowy”). Po tej dacie, Kody Promocyjne będą nieważne i nie mogą zostać wykorzystane.
 4. § 4. Dostępność Warunków

  1. Treść niniejszych Warunków jest udostępniana przez Organizatora na stronie internetowej nagrody.visa.pl przez Okres Promocji oraz 14 (czternaście) dni po jego zakończeniu.
  2. Na żądanie Uczestnika, Organizator udostępnia mu ponadto treść niniejszych Warunków w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie ich treści za pomocą systemu elektronicznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. § 5. Definicje

  Uczestnik – osoba fizyczna mająca co najmniej 16 lat, będąca posiadaczem Karty Visa, która podczas Okresu Promocji dokona w celu przystąpienia do Promocji następujących czynności:

  1. Zarejestruje Kod Promocyjny na stronie internetowej Promocji oraz,
  2. Wybierze Nagrodę/Nagrody w sposób wskazany w §6 ust. 1 c) niniejszych Warunków.

  Karta Visa – dowolna karta Visa wydana przez krajowego lub zagranicznego wydawcę kart Visa. Lista wydawców kart Visa w Polsce jest dostępna na stronie: https://www.visa.pl/o-nas/wydawcy-kart-visa/.

  Transakcja Kwalifikująca ‒ umowa sprzedaży lub o świadczenie usług, zawarta u jednego z Partnerów Promocji przy użyciu Karty Visa w czasie Okresu Promocji zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków uczestnictwa w Promocji „Trolle z Visa ”.

  Partner Promocji ‒ podmiot wymieniony jako Partner Promocji na liście umieszczonej na stronie: nagrody.visa.ploraz w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.

  Nagroda ‒ treści cyfrowe, czyli dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, takie jak: programy komputerowe, aplikacje, gry, muzyka, nagrania wizualne lub teksty udostępniany przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej nagrody.visa.pl i otrzymywane przez Uczestnika poprzez platformę po rejestracji Kodu Promocyjny.
  Pełna lista Nagród jest dostępna na stronie internetowej: nagrody.visa.pl.

  Kod Promocyjny ‒ unikalny kod uzyskiwany przez Uczestnika przy dokonywaniu Transakcji Kwalifikującej zgodnie z § 6 ust. 1 a) niniejszych Warunków, uprawniający Uczestnika do Nagrody wybranej przez siebie podczas rejestracji, zgodnie z § 6 ust. 1 c) niniejszych Warunków.

 6. § 6. Rejestracja udziału w Promocji

  1. W Promocji mogą brać udział Uczestnicy, którzy w Okresie Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
   1. dokonają Transakcji Kwalifikującej przy użyciu Karty Visa u jednego z Partnerów Promocji;
   2. otrzymają unikalny Kod Promocyjny w postaci wydrukowanego paragonu, kuponu lub emaila (wysyłanego w ciągu 48 godzin od chwili dokonania Transakcji Kwalifikującej, zgodnie z § 6 ust. 1 a);
   3. dokonają rejestracji Kodu Promocyjnego
    i) online - na stronie internetowej nagrody.visa.pl, poprzez podanie we wskazanym miejscu Kodu Promocyjnego wraz z dokonaniem wyboru Nagrody.
   oraz zachowają dowód Transakcji Kwalifikującej (którym może być w szczególności paragon fiskalny lub faktura) wraz z wydrukiem potwierdzającym zapłaty za Transakcję Kwalifikującą dokonaną przy użyciu Karty Visa.
  2. Organizator, tj. Visa Europe Services, Inc. spółka zarejestrowana w stanie Delaware (Stany Zjednoczone), działająca za pośrednictwem swojego podmiotu w Zjednoczonym Królestwie (numer podmiotu BR007632), którego siedziba znajduje się pod adresem 1 Sheldon Square, London W2 6TT, przetwarza (jako ich administrator) dane osobowe podane przez Uczestników Promocji (odpowiednio numer telefonu lub adres e-mail, podany przez Uczestników zgodnie z ust. 1 pkt. a powyżej przy zgłoszeniu udziału Uczestników w Promocji) w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jej przeprowadzenia.

   Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane Uczestnika Promocji także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jej urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym jeżeli Uczestnik nie dostarczy całości lub części takich danych osobowych lub wycofa zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych opisanych w niniejszych Warunkach, może to uniemożliwić udział w Promocji.
  3. Spółka Tele Target sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ulicy Raciborskiej 35, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 489141 oraz Organizator tj. Visa Europe Services, Inc. spółka zarejestrowana w stanie Delaware (Stany Zjednoczone), działająca za pośrednictwem swojego podmiotu w Zjednoczonym Królestwie (numer podmiotu BR007632), którego siedziba znajduje się pod adresem 1 Sheldon Square, London W2 6TT przetwarzają (jako współ administratorzy danych) w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji następujące dane osobowe Uczestników: numer telefonu lub adres e-mail, dowód zakupu i płatności Kartą Visa, przyczynę reklamacji, podpis), jak również nazwy Uczestnika stosowanej przy zakupach dokonywanych w ramach danej strony internetowej (w przypadku transakcji dokonywanych przez Internet).

   Dane te przechowywane są przez Tele Target sp. z o.o. oraz Organizatora tylko przez okres wymagany do obsłużenia postępowania reklamacyjnego zgodnie z § 9 Warunków, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym jeżeli Uczestnik nie dostarczy całości lub części takich danych osobowych lub wycofa zgodę na przetwarzanie danych przez Tele Target sp. z o.o. lub Organizatora może to uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.
  4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Nagrody:
   1. Internet Explorer wersja 8.0 lub późniejsza wraz z ActiveX, JavaScript i cookies, lub
   2. Mozilla Firefox wersja 3.0 lub późniejsza wraz z Java, JavaScript i cookies,
   3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
  5. Organizator udziela Uczestnikowi niewyłącznej, niezbywalnej oraz niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji do korzystania z utworów chronionych prawem autorskim, zawartych w lub stanowiących Nagrody do osobistego użytku Uczestnika na trzech urządzeniach.
 7. § 7. Otrzymanie oraz skorzystanie z Nagrody

  1. Uczestnik, który przed Terminem Końcowym wykorzysta Kod Promocyjny przy dokonywaniu Transakcji Kwalifikującej , za którą zapłaci przy użyciu Karty Visa zgodnie z § 6 ust. 1 a) niniejszych Warunków, otrzyma Nagrodę wybraną przez siebie w zgłoszeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 c) niniejszych Warunków.
  2. Uczestnik może skorzystać z Nagrody na stronie internetowej nagrody.visa.pl.
  3. Kod Promocyjny pozostaje ważny do upływu Terminu Końcowego. Po zakończeniu tego okresu Kod Promocyjny będzie uznawany za nieważny i nie będzie akceptowany przez stronę internetową Promocji.
  4. Organizator udostępni Uczestnikowi (który spełnił warunki wskazane w § 6 ust. 1 Warunków) Nagrodę pod warunkiem, że Uczestnik ten spełni dodatkowe warunki dla danej Nagrody (o ile Nagroda takowe przewiduje), określone w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.
  5. Po spełnieniu przez Uczestnika warunków danej Nagrody zgodnie z § 6 ust. 1 i § 7 ust. 4 niniejszych Warunków, Uczestnikowi udostępniona zostanie Nagroda, a Kod Promocyjny zostanie uznany za wykorzystany i nie będzie mógł zostać użyty ponownie.
 8. § 8. Odpowiedzialność skarbowa

  Każdy Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z polskiego prawa podatkowego dotyczących Promocji, a spoczywających na tym Uczestniku.

 9. § 9. Reklamacje dotyczące Promocji

  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Promocji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Okresu Promocji. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji składane są Organizatorowi jako podmiotowi wyłącznie odpowiedzialnemu za przeprowadzenie Promocji.
  2. Reklamacje mogą być składane w szczególności drogą listowną na adres: TeleTarget sp. z o.o. ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik lub telefonicznie: 800 800 321 (połączenie bezpłatne lub za opłatą za połączenie naliczane zgodnie ze stawkami określonymi w umowach zawartych przez Uczestników z operatorem sieci telefonii komórkowej).
  3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu Uczestnika/ adres e-mail Uczestnika wykorzystywany w celach związanych z Promocją (jeśli taki był używany w toku Promocji), dowód zakupu i płatności Kartą Visa, przyczynę reklamacji oraz wskazanie preferowanego przez Uczestnika sposobu odpowiedzi na reklamację (drogą listowną lub e-mail) oraz podpis Uczestnika.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania danej reklamacji przez Organizatora. W terminie, o którym mowa powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji listownie lub drogą wiadomości e-mail.
 10. § 10. Postanowienia końcowe

  1. Organizator może zdecydować o wstrzymaniu Promocji lub zmianie niniejszych Warunków przed Terminem Końcowym w następujących wypadkach:
   1. okoliczności siły wyższej;
   2. awarii uniemożliwiającej poprawne działanie systemu komputerowego, w ramach którego Kody Promocyjne przydzielane są Uczestnikom;
   3. wycofania się Partnera Promocji z udziału przyczyn niezależnych od Organizatora.
   przy czym wstrzymanie Promocji lub zmiana niniejszych Warunków przed Terminem Końcowym pozostaną bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników w ramach Promocji. Uczestnicy uprawnieni będą do skorzystania z Nagród na podstawie Kodów Promocyjnych uzyskanych przez nich przed datą wstrzymania Promocji lub zmiany niniejszych Warunków. Informacja o wstrzymaniu Promocji lub zmianie niniejszych Warunków będzie podana z 7-dniowym (siedmiodniowym) wyprzedzeniem na stronie internetowej Promocji nagrody.visa.pl.Użycie Nagrody jest bezpłatne (z zastrzeżeniem ewentualnych opłat za transmisje danych naliczanych zgodnie ze stawkami określonymi w umowach zawartych przez Uczestników z operatorem sieci telefonii komórkowej) i Organizator nie ustali jakiejkolwiek opłaty za skorzystanie z niej. W przeciwnym wypadku, konsument ma prawo do wycofania się z Nagrody w okresie 7 dni od bycia poinformowanym o opłacie za użycie Nagrody.
  2. Uczestnicy nie będą proszeni o podanie dla celów niniejszej Promocji pełnego 16-cyfrowego numeru ich karty, numeru PIN karty (w celach innych niż dokonanie płatności Kartą Visa) ani żadnych innych informacji związanych z zabezpieczeniami, dotyczących ich rachunku bankowego.
  3. Korzystanie z Karty Visa podlega standardowym warunkom, zasadom oraz opłatom określonym przez wystawców karty (banki) i partnerów handlowych.
  4. Jeżeli doszło do naruszenia przez Uczestnika niniejszych Warunków, Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji.
  5. Promocja podlega prawu polskiemu. Oznacza to w szczególności, że w sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
 11. Załącznik nr 1

 12. Pobierz Regulamin

Gdzie uzyskać kod?