Promocja już się zakończyła

Pobierz nagrodę

Masz już swój kod promocyjny? No to do dzieła!

Musisz śpiewać? (97 MB)

Jeszcze więcej radości dla wszystkich

50% zniżki na wybrane zestawy
przy płatności kartą Visa
za każdy bilet na film Trolle.

Oferta dotyczy wyłącznie zestawów:

 • Zestaw średni (napój gazowany + popcorn)
 • Zestaw Duży (napój gazowany + popcorn)
 • Duet (napój gazowany + podwójny popcorn)

50% zniżki na wybrane zestawy
przy płatności kartą Visa
za każdy bilet na film Trolle.

Oferta dotyczy wyłącznie zestawów:

 • Zestaw Trolle (figurka Trolla + napój gazowany + popcorn)
 • Zestaw Średni (średni napój gazowany + średni popcorn)

50% zniżki na wybrane zestawy
przy płatności kartą Visa
za każdy bilet na film Trolle.

Oferta dotyczy wyłącznie zestawów:

 • Multihit (duży napój + duży popcorn)
 • Zestaw Nachos (średni napój + średnie nachos)
 • Zestaw Trolle (mały napój + mały popcorn + topper z jednym z bohaterów Trolli)

Bez możliwości powiększania zestawów i zmiany popcornu na karmelowy.

Warunki uczestnictwa w Promocji „Film Trolle z Visa”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. § 1. Organizator Promocji

  1. Organizatorem promocji „Film Trolle z Visa” (dalej: „Promocja”) jest spółka Visa Europe Services, Inc. (dalej „Organizator”). Visa Europe Services, Inc. jest spółką zarejestrowaną w stanie Delaware (Stany Zjednoczone), działającą za pośrednictwem swojego podmiotu w Zjednoczonym Królestwie (numer podmiotu BR007632), którego siedziba znajduje się pod adresem 1 Sheldon Square, London W2 6TT.
  2. Przystępując do Promocji, co następuje z chwilą odebrania Oferty zgodnie z § 6 ust. 1 a) poniżej, Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków uczestnictwa w promocji oraz uznaje je za wiążące (dalej: „Warunki”).
 2. § 2. Obszar obowiązywania Promocji

  Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. § 3. Okres obowiązywania Promocji

  Aby spełnić warunki uczestnictwa w Promocji, Uczestnik powinien przynieść dowód Transakcji Kwalifikującej dokonanej przez Uczestnika w trybie określonym w § 6 ust. 1 a) niniejszych Warunków w okresie od dnia 11 listopada 2016 r. do dnia 1 grudnia 2016 r. lub do wyczerpania zapasów („Okres Promocji”) do jednego z kin biorących udział w Promocji w celu odebrania Oferty.

 4. § 4. Dostępność Warunków

  1. Treść niniejszych Warunków jest udostępniana przez Organizatora na stronie internetowej nagrody.visa.pl przez Okres Promocji oraz przez 14 (czternaście) dni po jej zakończeniu.
  2. Na żądanie Uczestnika, Organizator udostępnia mu ponadto treść niniejszych Warunków w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie ich treści za pomocą systemu elektronicznego, którym posługuje się Uczestnik.
 5. § 5. Definicje

  Uczestnik – osoba fizyczna mająca co najmniej 16 lat, będąca posiadaczem Karty Visa, która podczas Okresu Promocji dokona w celu przystąpienia do Promocji następujących czynności:

  1. Dokona Transakcji Kwalifikującej;
  2. wykorzysta Ofertę w sposób wskazany w § 6 ust. 1 a) niniejszych Warunków.

  Karta Visa – dowolna karta Visa wydana przez krajowego lub zagranicznego wydawcę kart Visa. Lista wydawców kart Visa w Polsce jest dostępna na stronie: https://www.visa.pl/o-nas/wydawcy-kart-visa/.

  Transakcja Kwalifikująca - zakup biletu na film ‘Trolle’ dokonany w Internecie lub w jednym z kin biorących udział w Promocji (także w przypadku płatności za bilety wcześniej zarezerwowane online), przy użyciu karty Visa, na pokazy filmu ‘Trolle’ w Okresie Promocji.

  Partner Promocji ‒ podmiot wymieniony jako Partner Promocji na liście umieszczonej na stronie: nagrody.visa.pl oraz w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.

  Oferta ‒ rabat oferowany przez Partnerów Promocji i otrzymywany przez dokonanie Transakcji Kwalifikującej w sposób wskazany w § 6.

  Pełna lista Partnerów Promocji oraz ich Ofert jest dostępna na stronie internetowej: nagrody.visa.pl, oraz w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.

  Kupon Promocyjny ‒ drukowany kupon otrzymany przez Uczestnika w kasie jednego z uczestniczących w Promocji kin przy kupnie lub odbiorze biletu na film Trolle, oraz płatności Kartą Visa.

 6. § 6. Rejestracja udziału w Promocji

  1. W Promocji mogą brać udział Uczestnicy, którzy w okresie Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
   1. Dokonają Transakcji Kwalifikującej przy użyciu karty Visa w jednym z kin uczestniczących w Promocji (także w przypadku płatności za bilety wcześniej zarezerwowane);
   2. otrzymają Kupon Promocyjny
   3. wybiorą Ofertę w barze jednego z kin uczestniczących w Promocji, z listy zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków. LUB
   4. Dokonają Transakcji Kwalifikującej przy użyciu karty Visa w internecie;
   5. przyniosą ze sobą do kina bilet na Trolle oraz kartę Visa, której użył do dokonania płatności;
   6. wybiorą Ofertę w barze jednego z kin uczestniczących w Promocji, z listy zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków. ORAZ zachowają dowód zakupu (którym może być w szczególności paragon fiskalny lub faktura) wraz z wydrukiem potwierdzającym transakcję dokonaną przy użyciu Karty Visa.
  2. Oferty udostępnione Uczestnikowi w ramach Promocji są poddane warunkom wyszczególnionym w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.
  3. Spółka Tele Target sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ulicy Raciborskiej 35A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 489141 oraz Organizator tj. Visa Europe Services, Inc. spółka zarejestrowana w stanie Delaware (Stany Zjednoczone), działająca za pośrednictwem swojego podmiotu w Zjednoczonym Królestwie (numer podmiotu BR007632), którego siedziba znajduje się pod adresem 1 Sheldon Square, London W2 6TT przetwarzają (jako współ administratorzy danych) w celu rozpatrzenia złożonych reklamacji następujące dane osobowe Uczestników: numer telefonu lub adres e-mail, dowód zakupu i płatności Kartą Visa, przyczynę reklamacji, podpis, jak również nazwę Uczestnika stosowanej przy zakupach dokonywanych w ramach danej strony internetowej (w przypadku transakcji dokonywanych przez Internet).

   Dane te przechowywane są przez Tele Target sp. z o.o. oraz Organizatora tylko przez okres wymagany do obsłużenia postępowania reklamacyjnego zgodnie z § 9 Warunków, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Uczestnicy Promocji mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym jeżeli Uczestnik nie dostarczy całości lub części takich danych osobowych lub wycofa zgodę na przetwarzanie danych przez Tele Target sp. z o.o. lub Organizatora może to uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.

 7. § 7. Otrzymanie oraz skorzystanie z Oferty

  1. Uczestnik, który dokona Transakcji Kwalifikującej zgodnie z § 6 ust. 1 c) niniejszych Warunków, otrzyma Ofertę wybraną przez siebie w zgłoszeniu, o którym mowa w § 6 ust. 1 c) lub § 6 ust. 1 f) niniejszych Warunków.
  2. Uczestnik może skorzystać z Oferty wyłącznie w kinach prowadzonych przez poszczególnych Partnerów Promocji.
  3. W celu uniknięcia wątpliwości, na każdy bilet na film Trolle zakupiony w wyniku Transakcji Kwalifikującej, przysługuje jedna Oferta.
  4. Partner Promocji udostępni Uczestnikowi, (który spełnił warunki wskazane w § 6 ust. 1 Warunków) Ofertę pod warunkiem, że Uczestnik ten: spełni dodatkowe warunki dla danej Oferty (o ile Oferta takowe przewiduje), określone w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.
 8. § 8. Odpowiedzialność skarbowa

  Każdy Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z polskiego prawa podatkowego dotyczących Promocji, a spoczywających na tym Uczestniku.

 9. § 9. Reklamacje dotyczące Promocji

  1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej Promocji w terminie 14 dni od dnia zakończenia Okresu Promocji. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji składane są Organizatorowi jako podmiotowi wyłącznie odpowiedzialnemu za przeprowadzenie Promocji.
  2. Reklamacje mogą być składane w szczególności drogą listowną na adres: TeleTarget sp. z o.o. ul. Raciborska 35A, 44-200 Rybnik lub telefonicznie: 800 800 321 (połączenie bezpłatne lub za opłatą za połączenie naliczane zgodnie ze stawkami określonymi w umowach zawartych przez Uczestników z operatorem sieci telefonii komórkowej).
  3. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika, numer telefonu Uczestnika/ adres e-mail Uczestnika wykorzystywany w celach związanych z Promocją (jeśli taki był używany w toku Promocji), dowód zakupu i płatności Kartą Visa, przyczynę reklamacji oraz wskazanie preferowanego przez Uczestnika sposobu odpowiedzi na reklamację (drogą listowną lub e-mail) oraz podpis Uczestnika.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania danej reklamacji przez Organizatora. W terminie, o którym mowa powyżej, Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku reklamacji listownie lub drogą wiadomości e-mail.
 10. § 10. Postanowienia końcowe

  1. Organizator może zdecydować o wstrzymaniu Promocji lub zmianie niniejszych Warunków przed Terminem Końcowym w następujących wypadkach:
   1. okoliczności siły wyższej;
   2. wycofania się Partnera Promocji z udziału z przyczyn niezależnych od Organizatora.
  2. przy czym wstrzymanie Promocji lub zmiana niniejszych Warunków przed Terminem Końcowym pozostaną bez wpływu na prawa nabyte przez Uczestników w ramach Promocji. Informacja o wstrzymaniu Promocji lub zmianie niniejszych Warunków będzie podana z 7-dniowym (siedmiodniowym) wyprzedzeniem na stronie internetowej Promocji nagrody.visa.pl. Użycie Oferty jest bezpłatne i Organizator nie ustali jakiejkolwiek opłaty za skorzystanie z niej. W przeciwnym wypadku, konsument ma prawo do wycofania się z Oferty w okresie 7 dni od bycia poinformowanym o opłacie za użycie Oferty.
  3. Uczestnicy nie będą proszeni o podanie dla celów niniejszej Promocji pełnego 16-cyfrowego numeru ich karty, numeru PIN karty (w celach innych niż dokonanie płatności Kartą Visa) ani żadnych innych informacji związanych z zabezpieczeniami, dotyczących ich rachunku bankowego
  4. Korzystanie z Karty Visa podlega standardowym warunkom, zasadom oraz opłatom określonym przez wystawców karty (banki) i partnerów handlowych.
  5. Jeżeli doszło do naruszenia przez Uczestnika niniejszych Warunków, Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji.
  6. Promocja podlega prawu polskiemu. Oznacza to w szczególności, że w sprawach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego.
 11. Załącznik nr 1

 12. Pobierz Regulamin

Partnerzy promocji

Allegro
Carrefour
Claires
Empik